Βελτιστοποίηση

Ολοκληρωμένες τεχνολογικές λύσεις στη Βιομηχανία 4.0

Γνωστικοί αλγόριθμοι βελτιστοποίησης βασισμένοι σε ενισχυτική μάθηση για λήψη αποφάσεων

  • 1 αλγόριθμος reinforcement learning (γνωστικός)
  • 1 αλγόριθμος βασισμένος σε άλλη γνωστική μέθοδο
  • εξοικονόμηση ενέργειας κατά 9-15%
  • μείωση κόστους παραγωγής κατά 4-8%
sirokoLogo-white
Το έργο ΣΙΡΟΚΟ υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

Το έργο ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2021 και αναμένεται να ολοκληρωθεί το Δεκέμβριο του 2023.

Επιστημονικός υπεύθυνος και συντονιστής του έργου είναι ο Δρ. Δημήτριος Τζοβάρας, Πρόεδρος του ΔΣ του EKETA.

Επικοινωνία