Η Αρχιτεκτονική

Το αντικείμενο του ΣΙΡΟΚΟ είναι η δημιουργία και η ανάπτυξη ενός πλαισίου που θα συνδυάζει εναρμονισμένες τοπικές τεχνικές προσαρμοστικής νοητικής συλλογιστικής με αποκεντρωμένους πόρους τεχνητής νοημοσύνης και μοντελοποίηση πολλαπλών κλιμάκων για την αυτόνομη λειτουργία των εγκαταστάσεων, υποστήριξη και διαχείριση αποφάσεων σε διαφορετικά επιχειρησιακά επίπεδα.

Φυσικό επίπεδο – Εργοστάσιο:

  • συλλογή δεδομένων από αισθητήρες

Επίπεδο διαχείρισης δεδομένων:

  • λήψη δεδομένων εργοστασίου με ασύγχρονες υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους (Databricks, Data Lake) βάσει στάνταρ πρωτοκόλλων (HTTP, MQTT)
  • μετατροπή δεδομένων σε κοινό format βάσει Object Data Modeling (ODM) βιβλιοθήκης (Mongoose)
  • προ-επεξεργασία δεδομένων 🡪 ταξινομημένα σύνολα δεδομένων κατάλληλα για αλγορίθμους
  • αποθήκευση σε βάση δεδομένων MongoDB

Επίπεδο τεχνητής νοημοσύνης:

  • χρήση αποθηκευμένων δεδομένων για εκπαίδευση μοντέλων από αλγορίθμους
  • λογισμικό για εκτέλεση των εκπαιδευμένων μοντέλων όταν ζητείται η υποστήριξη αποφάσεων

Επίπεδο διαχείρισης διαδικασιών και λήψης αποφάσεων:

  • ορισμός στόχων και περιορισμών από ειδικούς εργαζόμενους για αυτόματη βελτιστοποίηση
sirokoLogo-white
Το έργο ΣΙΡΟΚΟ υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

Το έργο ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2021 και αναμένεται να ολοκληρωθεί το Δεκέμβριο του 2023.

Επιστημονικός υπεύθυνος και συντονιστής του έργου είναι ο Δρ. Δημήτριος Τζοβάρας, Πρόεδρος του ΔΣ του EKETA.

Επικοινωνία