Η Αρχιτεκτονική

Το αντικείμενο του ΣΙΡΟΚΟ είναι η δημιουργία και η ανάπτυξη ενός πλαισίου που θα συνδυάζει εναρμονισμένες τοπικές τεχνικές προσαρμοστικής νοητικής συλλογιστικής με αποκεντρωμένους πόρους τεχνητής νοημοσύνης και μοντελοποίηση πολλαπλών κλιμάκων για την αυτόνομη λειτουργία των εγκαταστάσεων, υποστήριξη και διαχείριση αποφάσεων σε διαφορετικά επιχειρησιακά επίπεδα.

siroko_architecture_el
H Αρχιτεκτονική του έργου ΣΙΡΟΚΟ

Φυσικό επίπεδο – Εργοστάσιο:

  • συλλογή δεδομένων από αισθητήρες και μηχανήματα

Επίπεδο διαχείρισης δεδομένων:

  • λήψη δεδομένων εργοστασίου με ασύγχρονα εργαλεία συστημάτων βάσει ευρέων προτύπων (MQTT)
  • μετατροπή δεδομένων σε κοινό format βάσει σύγχρονων, cloud-native εργαλείων (Prometheus)
  • προ-επεξεργασία δεδομένων > ταξινομημένα σύνολα δεδομένων κατάλληλα για αλγορίθμους

Επίπεδο τεχνητής νοημοσύνης:

  • αποθήκευση δεδομένων για εκπαίδευση μοντέλων από αλγορίθμους
  • λογισμικό για επεξεργασία δεδομένων από τα τμήματα της παραγωγής σε πραγματικό χρόνο

Επίπεδο διαχείρισης διαδικασιών και λήψης αποφάσεων:

  • εισαγωγή κανόνων διεργασιών από ειδικούς εργαζόμενους για αυτόματη βελτιστοποίηση
sirokoLogo-white
Το έργο ΣΙΡΟΚΟ υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

Το έργο ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2021 και αναμένεται να ολοκληρωθεί το Δεκέμβριο του 2023.

Επιστημονικός υπεύθυνος και συντονιστής του έργου είναι ο Δρ. Δημήτριος Τζοβάρας, Πρόεδρος του ΔΣ του EKETA.

Επικοινωνία