Σχετικά Με Εμάς

Ψηφιακές τεχνολογίες και γνωστικά εργαλεία για βελτιστοποίηση της απόδοσης σε εργοστάσια παραγωγής

Η κύρια ιδέα είναι η ανάπτυξη γνωστικών μοντέλων βασισμένα σε συναρτήσεις κατάλληλες για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της παραγωγικής διαδικασίας σε βιομηχανικά περιβάλλοντα.

Στοιχεία καινοτομίας:

  • βελτίωση απόδοσης σε μονάδες παραγωγής, βάσει γνωστικής τεχνολογίας για αποτροπή βλαβών, και επεξεργασίας-αναπαραγωγής δεδομένων πολυδιάστατων διεργασιών της παραγωγής για τη δοκιμή και επικύρωση νέων στρατηγικών σε εικονικό περιβάλλον

  • μεθοδολογία-εργαλεία βασισμένα στα πολυδιάστατα δεδομένα (υπάρχοντα και υπό συλλογή) για την υποστήριξη και την εφαρμογή μοντέλου ελέγχου και πρόβλεψης για τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών παραγωγής (ανά τομέα αλλά και σε ολόκληρο το εργοστάσιο)

  • αυτόματη βελτιστοποίηση των διαδικασιών και επικαιροποίηση των γνωστικών μοντέλων σε πραγματικό χρόνο

sirokoLogo-white
Το έργο ΣΙΡΟΚΟ υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

Το έργο ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2021 και αναμένεται να ολοκληρωθεί το Δεκέμβριο του 2023.

Επιστημονικός υπεύθυνος και συντονιστής του έργου είναι ο Δρ. Δημήτριος Τζοβάρας, Πρόεδρος του ΔΣ του EKETA.

Επικοινωνία