Ανίχνευση Ανωμαλιών

Ολοκληρωμένες τεχνολογικές λύσεις στη Βιομηχανία 4.0

Αλγόριθμοι στατιστικής ανάλυσης και (βαθιάς) μηχανικής μάθησης για ανίχνευση ανωμαλιών και πρόβλεψη βλαβών

  • 1 αλγόριθμος ενισχυτική μάθηση (γνωστικός)
  • 2 αλγόριθμοι ημι-επιτηρούμενη μάθηση (γνωστικοί)
  • 2 αλγόριθμοι επιτηρούμενη μάθηση (μη γνωστικοί – σημείο αναφοράς)
  • αξιολόγηση αλγορίθμων πρόβλεψης με συνήθεις δείκτες
sirokoLogo-white
Το έργο ΣΙΡΟΚΟ υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

Το έργο ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2021 και αναμένεται να ολοκληρωθεί το Δεκέμβριο του 2023.

Επιστημονικός υπεύθυνος και συντονιστής του έργου είναι ο Δρ. Δημήτριος Τζοβάρας, Πρόεδρος του ΔΣ του EKETA.

Επικοινωνία