Αυτόματη Παρακολούθηση

Ολοκληρωμένες τεχνολογικές λύσεις στη Βιομηχανία 4.0

Σύστημα IoT αυτόματης παρακολούθησης διεργασιών και εφαρμογή ανά διεργασία και σε σύνολο αλληλεξαρτώμενων διεργασιών

  • βελτίωση ποιότητας προϊόντων κατά 5-15 ποσοστιαίες μονάδες
  • μείωση κόστους συντήρησης κατά 10%
  • διαθεσιμότητα εργοστασίου >95%
sirokoLogo-white
Το έργο ΣΙΡΟΚΟ υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

Το έργο ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2021 και αναμένεται να ολοκληρωθεί το Δεκέμβριο του 2023.

Επιστημονικός υπεύθυνος και συντονιστής του έργου είναι ο Δρ. Δημήτριος Τζοβάρας, Πρόεδρος του ΔΣ του EKETA.

Επικοινωνία