Αξιολόγηση Συστήματος

Ολοκληρωμένες τεχνολογικές λύσεις στη Βιομηχανία 4.0

Πρωτότυπο σύστημα για την αξιολόγηση και επίδειξη της καλής λειτουργίας του συστήματος

  • πιλοτική εφαρμογή σε 2 διεργασίες του ΤΙΤΑΝ, των οποίων τα στάδια θα παρακολουθούνται από την IoT πλατφόρμα
sirokoLogo-white
Το έργο ΣΙΡΟΚΟ υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

Το έργο ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2021 και αναμένεται να ολοκληρωθεί το Δεκέμβριο του 2023.

Επιστημονικός υπεύθυνος και συντονιστής του έργου είναι ο Δρ. Δημήτριος Τζοβάρας, Πρόεδρος του ΔΣ του EKETA.

Επικοινωνία